*

Authoring tool

A collection of tools that help the user to link objects to create multimdia applications. They are similar to programing tools but are simpler to use. Used by non-programmers.

công cụ sáng tạo
Một bộ sưu tập công cụ giúp người dùng liên các đối tượng nhằm tạo ra các trình ứng dụng đa phương tiện. Chúng tương tự như các công cụ lập trình nhưng dễ sử dụng hơn. Dược sử dụng bởi những người không phải lập trình.


Published:

PAGE TOP ↑