*

authorization

After a site has asked for authentication, it checks the password or digital signature. If it receives the correct information in response, it grants access to the site.

sự ủy quyền
Sau khi một site yêu cầu sự xác thực, nó kiểm tra mật khẩu hay chữ ký kỹ thuật số. Nếu nó nhận thông tin phản hồi chính xác, nó cung cấp sự truy cập đến site.


Published:

PAGE TOP ↑