*

auto attendant

A voice store and forward system that replaces the human operator and directs caller to the appropiate extensions or voice mailboxes.

auto attendant
Một hệ thống chuyển tiếp và lưu giọng nói vốn thay thế cho nhân viên tổng đài và hướng đẫn người gọi sang các hộp thư thoại hay các số máy phụ thích hợp.


Published:

PAGE TOP ↑