*

auto baud detect

A modem feature that detects the highest speed of the called modem and switches to it.

tự động dò tìm tốc độ truyền dữ liệu
Một tính năng của modem vốn dò tìm tốc độ cao nhất của modem được gọi và chuyển sang nó.


Published:

PAGE TOP ↑