*

auto bypass

The ability to bypass a terminal or other device in a network if it fails, allowing the remaining devices to continue functioning.

dẫn vòng tự động
Tính năng dẫn vòng một thiết bị ngoại vi hoặc thiết bị khác trong một mạng nếu nó hỏng, cho phép các thiết bị còn lại tiếp tục thực hiện các chức năng.


Published:

PAGE TOP ↑