*

auto-dial/auto-answer modem

A modem capable of generating tones to dial the receiving computer and of answering a ringing telephone to establish a connection when a call is received. See modem.

modem tự chọn cố / tự đáp
Một loại modem có khả năng phát âm để gọi máy tính nhận và có thể đáp lại chuông điện thoại để thiết lập ghép nối khi nhận được tín hiệu gọi. Xem modem.


Published:

PAGE TOP ↑