*

auto line feed

A feature that moves the cursor or print head to the next line when a CR (carriage return) is sensed. PCs put a LF (line feed) after the CR and do not use this feature. The Mac uses only a CR for end of line and requires it.

auto line feed
Một tính năng di chuyển cursor hoặc đầu máy in sang dòng tiếp theo lúc một CR (cariage return) được dò tìm. Các máy tính đặt một LF (line feed) sau CR và không sử dụng tính năng này. Mac chỉ sử dụng một CR để kết thúc dòng và yêu cầu nó.


Published:

PAGE TOP ↑