*

auto logon

Performing the complete logon sequence necessary to gain entry into a computer system without user intervention.

auto logon
Việc thực hiện sự khởi động hoàn chỉnh cần thiết để đạt được mục nhập trong một hệ thống máy tính mà không cần sự can thiệp của người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑