*

auto redial

A modem, fax or telephone feature that redials a busy number a fixed number of temes before giving up.

quay số lại tự động
Một tính năng của modem, fax hoặc điện thoại vốn quay lại sô đã được quay đến máy bận với số lần quay cố định trước khi ngưng.


Published:

PAGE TOP ↑