*

auto reliable

A modem feature that enables it to send to a modem with or without built-in error detection and compression.

auto reliable
Một tính năng của modem cho phép nó gởi sang một modem có hay không có tính năng nén và dò tìm lỗi được cài sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑