*

auto resume

A feature that lets you stop working on the computer and take up where you left off at a later date without having to reload applications. memory contents are stored on disk or kept active by battery and/or AC power.

auto resume
Một tính năng cho phép bạn ngưng làm việc trên máy tính và tiếp tục làm việc nơi mà bạn đã ngưng vào ngáy sau mà không phải tải lại các trình ứng dụng. Các dung lượng bộ nhớ được lưu trữ trên đĩa hoặc duy trì boạt động bằng pin và/hoặc nguồn điện AC.


Published:

PAGE TOP ↑