*

auto(AUTOmatic)

Refers to a wide variety of devices that perform unatteended operation.

tự dộng(AUTOmatic)
Đề cập đến một thiết bị khác nhau vốn tực hiện hoạt tự động.


Published:

PAGE TOP ↑