*

AutoCAD

A full-featured CAD program from AutoDesk lnc., Sausalito, CA, that runs on PCs, VAXs, Macs and UNIX workstations. Originally developed for CP/M machines, it was one of the first major CAD programs for personal computers and became an industry standard. There are countless third-party add-on packages for AutoCAD, and many graphics applications import and export AutoCAD’s DXF file format.

AutoCAD
Một chương trình CAD được mô tả đầy đủ của AutoDesk lnc, Sausalito, CA, vốn chạy trên các trạm làm việc UNIX, PC, VAX, và Mac. Đầu tiên được phát triển triển để sủ dụng cho các máy CP/M, nó đã là một trong các chương trình CAD chính đầu tiên sủ dụng cho các máy tính cá nhân và trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp. Có vô số khối add-on bổ sung thuộc nhóm thứ ba sử dụng cho AutoCAD và nhiều trình ứng dụng đồ họa nhập và xuất định dạng file DXF của AutoCAD.


Published:

PAGE TOP ↑