*

autocoder

An IBM assembly language for 1960s-vintage 1400 and 7000 series computers.

autocoder
Một hợp ngữ của IBM sử dụng cho các máy tính 1400 và 7000 series vào thập niên 1960.


Published:

PAGE TOP ↑