*

AUTOEXEC.BAT(AUTOmatic EXECute BATch)

A DOS batch file that executes when the computer is started. It must be stored in the root directory. It is used to load various drivers and TSRs that must reside in memory at all times and to customize DOS for the user’s requirements.

AUTOEXEC.BAT(AUTOmatic EXECute BATch)
Một file khối của DOS vốn thực thi lúc máy tính được khởi động. Nó phải được lưu trữ trong thư mục gốc. Nó phải được lưu trữ trong thư mục gốc. Nó được sử dụng để tải nhiều trình điều khiển và nhiều TSR khác nhau vốn phải luôn luôn ở trong bộ nhớ và để tạo tùy biến theo các yêu cầu của người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑