*

automata theory

An open-ended computer science discipline that concerns an abstract device called an “automaton,” which performs a specific computational or recognition function. Networks of automata are designed to mimic human behavior.

automata theory
Một nguyên tắc khoa học máy tính không giới hạn liên quan đến một thiết bị trừu tượng được gọi là “rôbốt” vốn thực hiện chức năng nhận biết hoặc tính toán chuyên biệt. Các mạng rôbốt được thiết kế để bắt chước chế độ con của người.


Published:

PAGE TOP ↑