*

automatic backup

An application program feature that saves a document automatically at a period the user specifies, such as every five or ten minutes. After a power outage or system crash, you see your work on-screen (up to the last time it was backedup) when you restart the application. This feature can help you avoid catastrophic work losses.

tự động ghi dự phòng
Một tính năng của chương trình ứng dụng nhằm cất giữ tài liệu một cách tự động theo chu kỳ dài ngắn tùy người dùng xác định, ví dụ cứ năm hay mười phút một lần. Sau một trường hợp mất điện đột ngột hoặc một lần đo vỡ vệ thống, bạn có thể truy tìm lại các tập tin đã được tự động ghi dự phòng sau cùng, khi khởi động lại chương trình ứng dụng đó. Tính năng này giúp bạn tránh khỏi bị mất các kết quả quan trọng.


Published:

PAGE TOP ↑