*

automatic feature negotiation

The ability of a modem to determine and adjust to the speed, error control and data compression method of the modem at the other end of the line.

automatic feature negotiation
Tính năng xác định và điều chỉnh tốc độ, điều khiển loi, và phương pháp nén dữ liệu của modem ở đầu kia của tuyến.


Published:

PAGE TOP ↑