*

automatic font downloading

The transmission of disk-based, downloadable printer fonts to the printer, done by an application program as the fonts are needed to complate a printing job. See downloading utility and printer font.

tự động tải xuống font chữ
Quá trình chuyển tải các font chữ từ đĩa cứng xuống máy in do một chương trình tiện ích thực hiện. Khi các font đó cần thiết để hoàn tất một công việc in ấn. Xem downloading utility, và printer font.


Published:

PAGE TOP ↑