*

automatic mode switching

The automatic detection and adjustment of a display adapter’s internal circuitry to adjust the video output of a pragram on an IBM PC-compatible computer. Most Video Graphics Array (VGA) adapters, for example, switch to adjust to CGA, MDA, EGA, or VGA output from applications.

tự động chuyển chế độ
Khả năng phát hiện và chỉnh hợp tự động của mạch điện bên trong bộ điều hợp hiển thị đối với tín hiệu video lối ra của một chương trình trên máy tính loại tương thích với IBM PC. Ví dụ hầu hết các card VGA đều có thể chuyển đổi chế độ để chỉnh hợp với tín hiệu ra CGA, MDA, EGA hoặc VGA từ các chương trình ứng dụng.


Published:

PAGE TOP ↑