*

automatic recalculation

In a spreadsheet, a mode in which cell values are recalculated every time any cell is changed in the worksheet. Automatic recalculation slows your work because the program recalculates the worksheet every time you add a new label, value, or formula. Unless you are working with a large spreadsheet, automatic recalculation is still better than manual recalculation. After you switch to manual recalculation, the computed values become inaccurate as you add new data to worksheet. If you forget to recalculate (or to turn automatic recalculation back on), you could print a spreadsheet with erroneous results. See background recalculation and manual recalculation.

(chế độ) tự động tính lại
Trong trang bản tính, đây là một chế độ, mà theo đó các giá trị ô luôn được tính lại mỗi khi có một ô bất kỳ trong phiếu công tác bị thay đổi. Chế độ tự động tính lại làm chậm tiến độ công việc của bạn bởi vì chương trình tính lại trang bảng tính mội lần bạn bổ sung một công thức, giá trị hay một nhãn mới. Trừ khi bạn đang làm việc với một trang bảng tính lớn, chế độ tính tự động lại vẫn hiệu quả hơn chê độ tính bằng tay. Sau khi bạn chuyển sang chế độ tính bằng tay các giá trị được tính trở nên không chính xác lúc bạn bổ sung dữ liệu mới vào trang bảng tính. Nếu bạn quên tính lại (hoặc mở lại chế độ tính lại tự động), bạn có thể in một trang bảng tính với các kết quả lỗi. Xem background recalculation, và manual recalculation.


Published:

PAGE TOP ↑