*

automounting

Making remote files available to client at the time the file is accessed. Remote directories are associated with a local directory on the client ahead of time, and the mounting takes places the first time a remote file is opened by the client.

automounting
Tạo sẵn các file từ xa cho một client lúc file được truy cập. Các thu mục client lúc xa được liên kết với một thư mục cục bộ trên client trước, và hoạt động tạo sẵn xảy ra vào lần đầu tiên lúc một file từ xa được mở bởi một client.


Published:

PAGE TOP ↑