*

autorepeat key

A key that repeatedly enters a character as long as you press and hold down that key.

phím lặp tự động
Phím lặp đi lặp lại việc đưa vào một ký tự khi bạn ấn và giữ nó.


Published:

PAGE TOP ↑