*

autosave

Saveing data to the disk at periodic intervals without user intervention.

sự định kích thước tự động
Sự lưu dữ liệu trên đĩa tại các khoảng thời gian định trước mà không cần sự can thiệp của người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑