*

autosizing

The ability of ta monitor to size when changing from one resolution to another.

sự định kích thước tự động
Tính năng bảo quản kích thước hình chữ nhật tương tự của một monitor lúc thay đổi từ một độ phân giải này sang một độ phân giải khác.


Published:

PAGE TOP ↑