*

autostart routine

Instructions built into the computer and activated when it is turned on. The routine performs diagnostic tests, such as checking the computer’s memory, and then loads the operating system and passes control to it.

tường trình khởi động tự động
Các lệnh được cài sẵn trong máy tính và được kích hoạt lú nó được mở. Thường trình thực hiện các vụ kiểm nghiệm chẩn đoán, chẳng hạn như kiểm tra bộ nhớ máy tính, và sau đó tải hệ điều hành và truyền tính năng điều khiển sang nó.


Published:

PAGE TOP ↑