*

autotrace

A routine that locates outlines of faster graphics images and vonverts them into vector graphics.

autotrace
Một thường trình định vị các khung viền của các hình ảnh đồ họa mành và chuyển đổi chúng thành các đồ hoa vector.


Published:

PAGE TOP ↑