*

A/UX

Apple’s version of UNIX for hte Macintosh. It is based on AT&T’s UNIX System V with Berkeley extensions.

A/UX
Phiên bản UNIX của Apple sử dụng cho Macintosh. Nó được dựa trên AT&T’s UNIX System V với các phần mở rộng Berkeley.


Published:

PAGE TOP ↑