*

auxiliary memory

A high-speed memory bank used in mainframes and supercomputers. It is not directly addressable by the CPU, rather it functions like a disk. Data is transferred from auxiliary memory to main memory over a high-band-width channel. See auxiliary storage.

auxiliary memory
Bộ nhớ tốc độ cao được sử dụng trong các máy chủ và các siêu máy tính. Nó không được điều khiển trực tiếp bởi CPU, nó thực hiện chức năng giống như một đĩa. Dữ liệu được chuyển giao từ auxiliary memory (bộ nhớ tốc độ cao) sang bộ nhớ chính qua kênh có độ rộng băng cao Xem auxiliary storage.


Published:

PAGE TOP ↑