*

auxiliary storage

External storage devices, such as disk and tape.

auxiliary storage
Các thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như đĩa và băng từ.


Published:

PAGE TOP ↑