*

avatar

An image you select or create to represent yourself in a 3-D chat site on the Web. In order to interact with these sites, you need a VRML plug-in. Avatar is a Sanskrit word that means the incarnation of a god on earth. See VRML.

avatar
Một hình ảnh mà bạn chọn hoặc tạo để đại diện cho chính bạn trong một site tán gẫu 3D trên Web. Để tương tác với các site khác, bạn cần một VRML plug-in. Avatar là một từ Phan cổ vốn có nghĩa là sự xuống thế làm người của Chúa. Xem VRML.


Published:

PAGE TOP ↑