*

AVI file

Audio Video Interleaved is a Microsoft multimedia file format similar to QuickTime. It enables audio and video material to be downloaded from a Web site and played on the computer.

AVI file
Audio Video Interleaved Là một dạng file đa phương tiện của Microsoft tương tự như QuickTime. Nó cho phép nội dung audio và video được tải xuống từ một Web site và được mở trên máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑