*

AVI(Audio Video Interleaved)

A Windows multimedia video format from Microsoft. It interleaves standard waveform audio and digital video frames (bitmaps) to provide reduced animation at 15 fps at 160×120×8 resolution. Audio is 11,025Hz, 8-bit samples.

AVI(Audio Video Interleaved)
Một định dạng video nultimedia (đa phương) của Windows từ Microsoft. Nó xen kẽ âm thanh dạng sóng chuẩn và các khung video kỹ thuật số (các bitmap) để cung cấp hiệu ứng hoạt hình với tốc độ 15 fps và với độ phân giải 160×120×8. Âm thanh là các mau 11.025Hz, 8 bit.


Published:

PAGE TOP ↑