*

avionics

The electronic instrumentation and control equipment used in airplanes and space vehicles.

avionics
Thiết bị điều khiển và trang bị điện tử được sử dụng trong các máy bay và tàu vũ trụ.


Published:

PAGE TOP ↑