*

awk(Aho Weinberger Kernighan)

A UNIX programming utility developed in 1977 by Aho, Weinberger and Kernighan. Due to its unique pattern-matching syntax, it is often used in data retrieval and data transformation. DOS versions are also avaiable.

awk(Aho Weinberger Kernighan)
Một tiện ích lập trình UniX được phát triển vào năm 1977 bởi Aho, Weinberger và Kernighan. Do cú pháp kết mẫu duy nhất của nó, nó thường được sử dụng trong việc chuyển đổi dữ liệu và truy xuất dữ liệu. Các phiên bản DOS cũng có sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑