*

AWT(Abstract Windowing Toolkit)

A class library from Sun that provides an application framework and graphical user interface (GUI) routines for Java programmers. AWT is included in the Java Foundation Classes (JFC). See JFC, AFC and IFC.

AWT(Abstract Windowing Toolkit)
Một thu viện lớp của Sun vốn cung cấp một hệ thống cơ bản của trình ứng dụng và các thường trình GUI (giao diện người dùng đồ họa) sủ dụng cho các lập trình viên Java. AWT được bao bồm trong JFC (Java Foundation Classes). Xem JFC, AFC, và IFC.


Published:

PAGE TOP ↑