*

azimuth

The trajectory of an angle measured in degrees going clockwise from a base point. A disk azimuth alignment test checks for the correct positioning of the read/write head to the track.

góc cực; độ phương vị
Quỹ đạo của một bóc được đo bằng độ theo chiều kim đồng hồ từ một điểm cơ sở. Tiến trình kiểm tra sự gióng thảng góc cực (độ phương vị) trên đĩa kiểm tra vị trí đúng của đầu đọc/viết đối với rãnh.


Published:

PAGE TOP ↑