*

bang

Refers to the exclamation point (!), especially as used in chat room postings.

bang
Ám chỉ dấu chấm than (!), đặc biệt được sủ dụng trong các mẩu tin của phòng tán gẫu.


Published:

PAGE TOP ↑