*

B:

The disignation for the second floppy disk drive in a PC.

B:
Sự chỉ định ổ đĩa mềm thứ hai trong một máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑