*

b-spline

In computer graphics, a curve that is generated using a mathematical formula which assures continuity with other b-splines. See spline and NURB.

b-spline
Trong đồ họa máy tính, một đường cong được tạo bằng cách sử dụng một công thức toán học bảo đảm tính liên tục với các b-spline khác. Xem splineNURB.


Published:

PAGE TOP ↑