*

B-tree(Balanced-tree)

A technique for organizing indexes. In order to keep access timetp a minimum, it stores the data keys in a balanced hierarchy that continually realigns itself as items are inserted and deleted. Thus, all nodes always have a similar number of keys.

B-tree(Balanced-tree)
Một phương pháp để giữ thời gian truy cập ở mức tối thiểu, nó lưu trữ các khóa dữ liệu trong một hệ thống phân cấp cân bằng vốn tự liên tục canh thẳng khi các hạng mục được chèn và được xóa. Do đó, tất cả nút luôn có một số khóa tương tự nhau.


Published:

PAGE TOP ↑