*

B1

The computer system security level required by the Department of Defence (DOD). See NCSC.

B1
Cấp độ an toàn của hệ thống máy tính. được yêu cầu bởi Bộ quốc phòng (DOD). Xem NCSC.


Published:

PAGE TOP ↑