*

b2c(Business to Business)

Refers to one business communicating or selling to another.

b2c(Business to Business)
Ám chỉ đến sự giao tiếp kinh doanh hoạc buôn bán với một đối tượng khác.


Published:

PAGE TOP ↑