*

Baby AT

This style of computer motherboard, used up to 1998, is now largely defunct.

Baby AT
Loại motherboard máy tính này, được sử dụng đến năm 1998, hầu như ngày nay không còn được sử dụng nữa.


Published:

PAGE TOP ↑