*

back-end CASE

CASE tools that generate program code. Contrast with front-end CASE.

back-end CASE
Các công cụ CASE vốn tạo mã chương trình. Trái ngược vối front-end CASE.


Published:

PAGE TOP ↑