*

back up

To make a copy of important data onto a different storage medium for safety.

sao lưu dự phòng
Để sao chép đữ liệu quan trọng vào một phương tiện lưu giũ khác nhau để bảo vệ an toàn.


Published:

PAGE TOP ↑