*

background communication

Data communication, such as downloading a file, accomplished in the background while the user concentrates on another application in the foreground. See multitasking.

truyền thông tin nền sau
Việc truyền thông tin dữ liệu, như tải xuống một tập tin tù bảng bulletin chẳng hạn, đươc thực hiện trong nền sau, trong khi người sử dụng đang làm việc với chương trình ứng dụng khác ở nền trước. Xem multitasking.


Published:

PAGE TOP ↑