*

background ink

A highly reflective OCR ink used to print the parts of the form not recognized by a scanner.

mực nền
Một mực OCR có độ phản chiếu cao dùng để in các phần của form không được nhận biết bởi một máy quét.


Published:

PAGE TOP ↑