*

background noise

An extraneous signal that has crept into a line, channel or circuit.

tạp âm
Một tín hiệu bắt nguồn từ bên ngoài xen vào một đường dây, kênh hay mạch.


Published:

PAGE TOP ↑