*

background printing

The printing of a document in the background while a program is active in the foreground. Background printing can bring major productivity benefits if you frequently print long documents or use a slow printer. Without background printing, you cannot use your computer system while the document is printing. With background printing, you can continue to work while the document prints. Background printing can work four ways. First, some word processing programs, such as Microsoft Word, provide a background printing command that enables you to print one document while editing another. Second, commercially available print spooling programs extend background printing to all or most of your applications. Third, some operating systems, such as OS/2, provide background printing (bringing another application to the foreground while printing in the background). Forth, you can add a print buffer to your system. A print buffer is a hardware device that connects your computer and the printer. The buffer contains memory chips that store the computer’s output until the printer is ready. The computer thinks that it is hooked up to a superfast printer and sends the output at maximum speed. You return to your work, and the buffer feeds the output to the printer. See multitasking, print queue, and print spooling program.

in kèm
việc in một tài liệu trong nền sau trong khi có một chương trình đang hoạt động ở nền trước. Việc in kèm là có lợi trong trường hợp thường xuyên phải in các tài liệu dài hoặc máy in tốc độ chậm. Trong khi đang in kèm, bạn vẫn có thể tiếp tục công việc của mình. In kèm là một khả năng tự động trong các chương trình như WorkPerfect, hoặc là khả năng tự chọn trong trình đơn của một số chương trình khác như Lotus 1-2-3 phiên bản 3 và Microsoft Word for DOS. Mặt khác có thể tìm kiếm trên thị trường các chương trình in ra đồng thời (spooling) có bán sẵn, hoặc mắc máy tính vào máy in của bạn với một thiết bị phần cứng gọi là bộ đệm in (print buffer). Xem multitasking, print queue, và print spooling.


Published:

PAGE TOP ↑